Johda tiedolla

Optima on kehittänyt vuosia kiinteistöille ja kiinteistöjen sidosryhmille digitaalisia palveluita. Havaitsimme toimialan järjestelmien tiedon jakamisen eri sidosryhmien välillä olevan vaikeaa ja ymmärsimme, että tarve digitaalisten palvelujen kehittämiselle oli suuri.

Kiinteistöalan digitalisaatio on noin 20 vuotta jäljessä teollisuudesta. Ennen kuin aloitimme House Optima® -järjestelmän kehittämisen, toimialan yleinen ongelma oli käymiemme keskustelujen mukaan tiedon pirstaloituminen eri toimijoiden kesken. Kokonaiskuvan muodostaminen oli vaikeaa.

Optiman ideologian mukaan kiinteistöä koskevan tiedon tulee olla helposti jaettavissa eri sidosryhmien välillä. Ajatuksemme mukaisesti kiinteistön tieto on House Optima® -huoltokirjalla, ja sen käyttäjillä on roolinsa mukaiset käyttöoikeudet. Tiedon jakaminen auttaa isännöitsijää, kiinteistöhuoltoa, kiinteistöä ja muita sidosryhmiä johtamaan omia toimintojaan tehokkaasti. Käyttämällä Optiman järjestelmää osana normaalia arkea, myös liiketoiminta kehittyy ja uudistuu samalla.

Kaikessa päätöksenteossa tieto on avainasemassa –  ilman oikeaa tietoa on vaikea tehdä oikeita päätöksiä. Optimalle on tärkeää auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat tavoitteensa ja tavoitteen saavuttamiseksi on olennaista seurata tavoitteen kannalta oikeita asioita. Haluamme auttaa asiakkaitamme johtamaan tiedolla. Tiedolla johtamista voidaan tarkastella useista näkökulmista. Näitä ovat esimerkiksi tiedon säilyttäminen, tiedon jakaminen, viestinnän käytännöt, tiedon omistajuus ja tehokas tiedon käyttö. Kaikki nämä teemat ovat hyvin läheisessä suhteessa tietojärjestelmiin.

Tehokasta tiedolla johtamista ei voi tapahtua kiinteistössä ilman, että tieto on helposti sitä tarvitsevien käytössä. Järjestelmien tehtävänä on auttaa päätöksentekijää tekemään tiedon pohjalta tavoitteiden kannalta oikeita päätöksiä. Tiedolla johtaminen sisältää olettaman, että tieto on käyttäjälleen merkityksellistä, muutenhan tiedolla johtamista ei voi tapahtua. House Optima® -järjestelmässä on lähtökohtana, että tieto on reaaliaikaista ja oikeaa.

Tiedolla johtamisessa on tärkeää, että tieto on järkevästi luokiteltua ja kerätty tieto raportoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhä useammin tietoa yhdistetään eri lähteistä, mikä on teknologian kehityksen ansiosta nykyään mahdollista aiempaa järkevämmillä kustannuksilla. IoT –laitteet tuottavat koko ajan yhä suuremman osan kiinteistötiedosta. Tätä voidaan yhdistää tekoälyllä ja erilaisilla algoritmeilla muun kerätyn tiedon kanssa, mikä luo jo nyt ja lisääntyvästi tulevaisuudessa mahdollisuuksia myös elinkaarikustannusten hallintaan. Tiedolla johtamisen keskeisimmät tavoitteet on parantaa tekemisen laatua ja kiinteistön olosuhteita sekä tuoda kiinteistön sidosryhmille säästöjä.

Sauli Kiuru
Toimitusjohtaja
Optima Group Oy